Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3710 d5c5 390
Reposted fromsoulforme soulforme viaCryMeARiver CryMeARiver
czy mogę się jeszcze z tego wycofać? wiem, że wkopałam się w bagno, ale nie na to się pisałam, nie tego się spodziewałam. błagam tylko, żeby nie było za późno. może i cię zranię, ale po raz pierwszy w życiu zachowam się egoistycznie i postawię własne uczucia nad uczucia innych. nie chcę się w to plątać, nie czuję się przy tobie komfortowo. małymi kroczkami uciekam, mam nadzieję, że w końcu się zorientujesz. mimo tego, co powiedziałam w piątek. byłam pod wpływem, nie liczy się.
9648 69ce 390
Reposted frommartinini martinini viaaksamitt aksamitt
Ciekawe gdzie teraz jest, co robi, z kim rozmawia, co widzi, co czuje? Jakie czuje zapachy? Uśmiecha się? Czy jest Mu ciepło? Czy jest szczęśliwy?
Reposted frommefir mefir viaKurtswife Kurtswife
Najpiękniejsza chwila w ciągu dnia? Północ. Bo tylko wtedy już nie ma dzisiaj, a jutro jeszcze nie nadeszło.
— Pivka
Reposted fromjaskier jaskier viaKurtswife Kurtswife
0781 8f72 390
Reposted fromtwice twice viaKurtswife Kurtswife
4038 3036 390
Reposted fromepidemic epidemic viaKurtswife Kurtswife
I on tak szeptał mi to do ucha, a ja ze łzami w oczach zakochiwałam się w nim coraz bardziej. W takich momentach chciałam być dla niego wszystkim.
— Janusz Leon Wiśniewski, ZESPOŁY NAPIĘĆ
5845 541d 390
Reposted fromhalszka23 halszka23 viaTARDIS TARDIS

Making eye contact with your crush,

EXPECTATIONS:

REALITY:
Reposted fromtheolicious theolicious vianikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl